Rachunek ROR Senior

Rachunek ROR-Senior otwierany jest dla osób fizycznych o pełnej zdolności do czynności prawnych, które:

  • ukończyły 55 lat
  • pobierają świadczenia emerytalno-rentowe (emerytury, renty, zasiłki i świadczenia przedemerytalne)
  • nie posiadają obecnie rachunku ROR w naszym Banku.

Rachunek prowadzony jest przez pierwsze 18 miesięcy, bez opłaty za prowadzenie rachunku.

W przypadku korzystania przez klienta z karty debetowej VISA, opłata miesięczna za posiadanie karty nie jest pobierana przez pierwsze 18 miesięcy.