Członkostwo

Przyłącz się do Banku Spółdzielczego w Suchedniowie i zostań jego Członkiem.

Jak zostać Członkiem Banku Spółdzielczego

 1. Członkiem Banku Spółdzielczego może zostać osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, a także osoba prawna. Warunkiem przyjęcia w poczet członków Banku Spółdzielczego jest złożenie deklaracji w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Podpisana przez przystępującego do Banku Spółdzielczego deklaracja powinna zawierać jego imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania, a jeżeli przystępujący jest osobą prawną – jej nazwą i siedzibą oraz ilość zadeklarowanych udziałów.
 2. Wszelkie zmiany danych w deklaracji oraz deklarowanie dalszych udziałów wymagają zachowania formy pisemnej.
 3. O przyjęciu w poczet członków Banku Spółdzielczego decyduje Zarząd, podejmując w tym przedmiocie uchwałę w terminie jednego miesiąca od daty złożenia pisemnej deklaracji.
Wpisowe i udziały:
 1. Członek Banku Spółdzielczego jest zobowiązany wpłacić wpisowe w kwocie 10,00 zł (słownie złotych: dziesięć) i zadeklarować oraz wpłacić co najmniej jeden /1/ - udział obowiązkowy. Wysokość jednego udziału wynosi 100,00 zł‚ (słownie złotych: sto złotych).
 2. Wpisowe i zadeklarowane udziały powinny być wpłacone w terminie jednego miesiąca od daty przyjęcia w poczet członków. Wpisowe nie podlega zwrotowi w razie ustania członkostwa. Zadeklarowane udziały w przypadku podwyższenia wysokości jednego udziału są płatne przez członków w terminie do dnia 31 grudnia roku kalendarzowego następującego po roku, w którym otrzymali zawiadomienia o uchwale Walnego Zgromadzenia /Zebrania Przedstawicieli/.
 3. Członek może zadeklarować i wpłacić udziały dodatkowe /nadobowiązkowe/, przy czym członek Banku nie może posiadać więcej niż 50 udziałów.
Członkowie są zobowiązani:
 1. Wnieść wpisowe i zadeklarowane udziały.
 2. Stosować się do postanowień Statutu, regulaminów i uchwał organów Banku Spółdzielczego.
 3. Troszczyć się o jego dobro i rozwój, dbać o poszanowanie i pomnażanie jego majątku, oraz prawidłowe wykonywanie zadań statutowych, jak również zapobiegać działaniom na szkodę Banku Spółdzielczego.
 4. Brać czynny udział w pracach organów statutowych Banku Spółdzielczego, do których zostali wybrani.
 5. Uczestniczyć w pokrywaniu strat Banku Spółdzielczego do wysokości zadeklarowanych udziałów.
 6. Zawiadomić pisemnie Bank Spółdzielczy o każdorazowej zmianie danych osobowych zawartych
  w deklaracji.
Członkostwo ustaje na skutek:
 1. Wystąpienia za wypowiedzeniem.
 2. Wykreślenia z rejestru członków.
 3. Wykluczenia.
 4. Śmierci członka lub ustania osoby prawnej będącej członkiem.
Wystąpienie może nastąpić w każdym czasie za 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia. Wypowiedzenie powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.